MENU (10)

歌词 Lyrics: 閣愛妳一擺 Love You One More Time - 茄子蛋EggPlantEgg

過了盈暗
Kòe liáu eng-àm
欲和別人結婚
Beh hām pa̍t-lâng kiat-hun


閣愛妳一擺 Love You One More Time 歌词 Lyrics - 茄子蛋EggPlantEgg

過了盈暗
Kòe liáu eng-àm
欲和別人結婚
Beh hām pa̍t-lâng kiat-hun
聽講妳已經有
Thiaⁿ-kóng lí í-keng ū
別人的子孫
Pa̍t-lâng ê kiáⁿ-sun
結果嘛是行到最後一步
Kiat-kó mā sī kiâⁿ kàu chòe-āu chi̍t pō͘
著是妳有翁
Tiō sī lí ū ang
我猶袂有某


Góa iah-bōe ū bó͘

想起彼時
Siūⁿ khí hit sî
妳是歹甲有賰
Lí sī pháiⁿ kah ū chhun
拄著我是
Tú tio̍h góa sī
妳好命的天份
Lí hó-miā ê thian-hūn
結果嘛是行到最後一步
Kiat-kó mā sī kiâⁿ kàu chòe-āu chi̍t pō͘
著是越頭走
Tiō sī oa̍t-thâu cháu


莫閣再耽誤
Mài koh-chài tam-gō͘

毋知妳是佇佗位
M̄-chai lí sī tī tó-ūi
我想欲
Góa siūⁿ-beh
聽妳溫柔的聲音
Thiaⁿ lí un-jiû ê siaⁿ-im
以後我會當做毋捌妳
Í-āu góa ē tòng-chòe m̄-bat lí
無咱的過去
Bô lán ê kòe-khì


若是彼工
Nā sī hit kang
是我來牽起妳的手
Sī góa lâi khan khí lí ê chhiú
著毋是這馬
Tiō m̄-sī chit-má
是伊來完成妳的要求
Sī I lâi oân-sêng lí ê iau-kiû

若是彼工
Nā sī hit kang
是我對愛情無相讓
Sī góa tùi ài-chêng bô sio-niū
妳敢會轉來


Lí kám ē tńg-lâi
做伙的所在
Chò-hóe ê só͘-chāi

我愛妳無問題
Góa ài lí bô būn-tê
問題是妳毋是我的
Būn-tê sī lí m̄ sī góa ê

我有影毋知好歹
Góa ū-iáⁿ m̄ chai hó-pháiⁿ
閣想欲愛妳一擺
Koh siūⁿ-beh ài lí chi̍t pái


閣愛妳一擺
Koh ài lí chi̍t pái
 
 
------------------------------------------
 
 
過了今晚要與別人結婚
聽說妳已經有別人的子孫
結果又是走到最後一步
就是妳有丈夫
我還未有妻子

想起那時妳是壞得透頂


遇到我是妳好命的天份
結果又是走到最後一步
就是轉頭走
別再互相耽誤

不知妳是在何方
我想要聽妳溫柔的聲音
以後我會當作不認識妳
沒有我們的過去

若是那天
是我來牽起妳的手
就不是現在
是他來完成妳的要求若是那天
是我對愛情不相讓
妳會回來嗎
一起的地方

我愛妳沒問題
問題是妳不是我的

我真的不知好歹
還想要愛妳一次

再愛妳一次