MENU (7)

Encanto - The Family Madrigal - Slovenski prevod (Besedilo)

Stephanie Beatriz, Olga Merediz, Encanto - Cast | [Mirabel, spoken]
Drawers!
Floors!
Doors!


Encanto - The Family Madrigal (Besedilo)

Stephanie Beatriz, Olga Merediz, Encanto - Cast | [Mirabel, spoken]
Drawers!
Floors!
Doors!
Let's go!

[Verse 1 - Mirabel]
This is our home
We've got every generation
So full of music
A rhythm of its own design
This is my family
A perfect constellation


So many stars and everybody gets to shine

(Whoa!)
But let's be clear, Abuela runs this show (Whoa)
She led us here so many years ago (Whoa)
And every year our family blessings grow (Whoa)
There's just a lot you've simply got to know, so

[Chorus 1 - Mirabel]
Welcome to the Family Madrigal
The home of the Family Madrigal
(We're on our way!)
Where all the people are fantastical and magical
I’m part of the Family Madrigal[Children, spoken]
Oh my gosh, it's them!
What are the gifts?
I can't remember all the gifts!
But I don't know who is who!

[Mirabel, spoken]
Alright, alright, relax!

[Children, spoken]
It is physically impossible to relax!
Tell us everything! What are your powers?
Just tell us what everyone can do![Mirabel, spoken]
And that's why coffee's for grown-ups!

[Verse 2 - Mirabel]
My tía Pepa
Her mood affects the weather
When she's unhappy
Well, the temperature gets weird
My tío Bruno

[Citizens]
We don’t talk about Bruno!


[Mirabel]
They say he saw the future, one day he disappeared
Oh! And that's my mom Julieta, here's her deal (Whoa)
The truth is, she can heal you with a meal (Whoa)
Her recipes are remedies for real (Whoa)
If you're impressed, imagine how I feel
(Mom!)

[Chorus 2 - Mirabel]
Welcome to the Family Madrigal
The home of the Family Madrigal
(Hey, coming through!)
I know it sounds a bit fantastical and magical
But I'm part of the Family MadrigalTwo guys fell in love with Family Madrigal
And now they're part of the Family Madrigal

So yeah, Tío Félix married Pepa
And my dad married Julieta
That's how Abuela became an Abuela Madrigal (Let's go, let's go!)

[Bridge - Abuela]
We swear to always
Help those around us
And earn the miracle
That somehow found us
The town keeps growing


The world keeps turning
But work and dedication will keep the miracle burning
And each new generation must keep the miracle burning

[Children, spoken]
Wait, who's a sister and who's a cousin?
There's so many people!
How do you keep them all straight?

[Mirabel, spoken]
Okay, okay, okay, okay!
So many kids in our house
So, let's turn the sound up
You know why?


I think it's time for a grandkid round up
(Grandkid round up!)

[Verse 3 - Mirabel]
Cousin Dolores can hear a pin drop
Camilo shape shifts
Antonio gets his gift today
My older sisters
Isabela and Luisa
One strong, one graceful
Perfect in every way

(Isabela)
Grows a flower, the town goes wild


(Isabela)
She's a perfect golden child
(Luisa! Luisa! Luisa! Luisa!)
And Luisa's super strong
The beauty and the brawn do no wrong

[Chorus 3 - Mirabel]
That's life in the Family Madrigal (Whoa)
Now you know the Family Madrigal (Whoa)
Where all the people are fantastical and magical (Whoa)
That's who we are in the Family Madrigal Adios!
Oh!

[Child, spoken]


But what's your gift?

[Chorus 4 - Mirabel]
Ha!
Well, I gotta go, the life of a Madrigal (Whoa)
But now you all know the Family Madrigal (Whoa)
I never meant this to get autobiographical (Whoa)
So just to review the Family Madrigal
Let's go!

[Outro - Mirabel]
(But what about Mirabel?)
It starts with Abuela
And then Tía Pepa, she handles the weather


(But what about Mirabel?)
My mom Julieta can make you feel better with just one arepa
(But what about Mirabel?)
My dad Agustín, well
He's accident-prone but he means well
(But what about Mirabel?)
Hey, you said you wanna know what everyone does
I got sisters and cousins and— (Mirabel!)
My primo Camilo won't stop until he makes you smile today (Mirabel!)
My cousin Dolores can hear this whole chorus a mile away (Mirabel!)

Look, it's Mister Mariano, hey
You can marry my sister if you wanna but (Mirabel!)
Between you and me, she's kind of a prima donna


Yo, I've said too much and thank you but I really gotta go

(Mirabel!)
My family's amazing
(Mirabel!)
And I'm in my family, so—
(Mirabel!)
Well…

[Abuela, calling in the distance]
Mirabel!


Encanto - The Family Madrigal - Slovenski prevod (Besedilo)


[Mirabel, hovorené]
Zásuvky!


Podlahy!
Dvere!
Poďme!

[Verš 1 - mirabel]
Toto je náš domov
Máme každú generáciu
Tak plný hudby
Rytmus vlastného dizajnu
Toto je moja rodina
Dokonalá konštelácia
Toľko hviezd a všetci sa dostanú do lesku

(Whoa!)


Buďme však jasné, Abuela beží túto show (whoa)
Viedol nás tu pred mnohými rokmi (WHOA)
A každý rok naše rodinné požehnanie (whoa)
Je to len veľa, čo ste jednoducho spoznali, tak

[Chorus 1 - Mirabel]
Vitajte v rodine Madrigal
Domov rodiny Madrigal
(Sme na ceste!)
Kde sú všetci ľudia fantastickí a magickí
Som súčasťou rodiny Madrigal

[Deti, hovorené]
Oh môj gosh, je to im!


Aké sú dary?
Nemôžem si spomenúť na všetky dary!
Ale neviem, kto je kto!

[Mirabel, hovorené]
Dobre, v poriadku, relax!

[Deti, hovorené]
Je to fyzicky nemožné relaxovať!
Povedzte nám všetko! Aké sú vaše sily?
Len nám povedzte, čo každý môže urobiť!

[Mirabel, hovorené]
A to je dôvod, prečo káva pre dospelých![Verš 2 - mirabel]
Môj tía pepen
Jej nálada ovplyvňuje počasie
Keď je nešťastná
No, teplota sa dostane divne
Môj tío bruno

[Občania]
Nehovoríme o Bruno!

[Mirabel]
Hovorí sa, že videl budúcnosť, jedného dňa zmizol
Oh! A to je moja mama Julieta, tu je jej obchod (WHOA)


Pravdou je, že vás môže uzdraviť jedlo (whoa)
Jej recepty sú opravné prostriedky pre skutočné (whoa)
Ak ste ohromení, predstavte si, ako sa cítim
(Mama!)

[Chorus 2 - Mirabel]
Vitajte v rodine Madrigal
Domov rodiny Madrigal
(Hej, prejsť!)
Viem, že to znie trochu fantastické a magické
Ale ja som súčasťou rodiny Madrigal

Dvaja chlapci sa zamilovali do rodiny Madrigal
A teraz sú súčasťou rodiny madrigalTak áno, Tío Félix sa oženil Pepa
A môj otec si oženil Julietu
To je, ako sa Abuela stala Abuela Madrigal (poďme, poďme!)

[Bridge - Abuela]
Prisaháme vždy
Pomôcť tým, ktorí okolo nás
A zarobiť zázrak
Že nás nejako našiel
Mesto stále rastie
Svet sa stále otáča
Ale práca a oddanosť udržiavajú zázrak pálenie
A každá nová generácia musí udržiavať zázrak[Deti, hovorené]
Počkaj, kto je sestra a kto je bratranca?
Je tu toľko ľudí!
Ako ich udržujete všetky rovné?

[Mirabel, hovorené]
Dobre, dobre, dobre, dobre!
Toľko detí v našom dome
Poďme, poďme
Viete, prečo?
Myslím, že je čas na grandkid okolo
(Grandkid Round Up!)


[Verš 3 - Mirabel]
Cousin Dolores môže počuť pokles pin
Camilo tvar posuny
Antonio dnes dostane svoj darček
Moje staršie sestry
Isabela a Luisa
Jeden silný, jeden pôvabný
Ideálne v každom smere

(Isabela)
Rastie kvetinu, mesto je divoké
(Isabela)
Je to dokonalé zlaté dieťa
(Luisa! Luisa! Luisa! Luisa!)


A Luisa je super silná
Krása a Brawn nie sú zlé

[Chorus 3 - Mirabel]
To je život v rodine Madrigal (WHOA)
Teraz poznáte rodinu Madrigal (WHOA)
Kde sú všetci ľudia fantastickí a magické (whoa)
To je to, kto sme v rodine Madrigal Adios!
Oh!

[Dieťa, hovorené]
Ale aký je váš darček?

[Chorus 4 - Mirabel]


HA!
No, musím ísť, život madrigal (whoa)
Ale teraz všetci poznáte rodinu Madrigal (WHOA)
Nikdy som to nemyslel, aby som sa dostal autobiografický (whoa)
Tak len prehodnotiť rodinu madrigal
Poďme!

[OUTRO - MIRABEL]
(Ale čo Mirabel?)
Začína Abuela
A potom Tía Pepa, spracováva počasie
(Ale čo Mirabel?)
Moja mama Julieta vás môže cítiť lepšie s jedným AREPA
(Ale čo Mirabel?)


Môj otec Agustín, dobre
On je nehoda náchylný, ale to znamená dobre
(Ale čo Mirabel?)
Hej, povedali ste, že chceš vedieť, čo každý robí
Mám sestry a bratrancov a- (Mirabel!)
Môj Primo Camilo sa nezastaví, kým vás dnes neurobí úsmev (Mirabel!)
Môj cousin Dolores môže počuť celé zbor a míľu (Mirabel!)

Pozrite sa, je to pán Mariano, hej
Môžete si vziať svoju sestru, ak chceš, ale (Mirabel!)
Medzi vami a mnou, je to druh prima donna
Yo, povedal som príliš veľa a ďakujem vám, ale naozaj musím ísť

(Mirabel!)


Úžasná rodina
(Mirabel!)
A ja som v mojej rodine,
(Mirabel!)
No ...

[Abuela, volania v diaľke]
Mirabel!